Turisztikai termékkínálat értékesítése (10064-12)

15.Utazásszervezéstantárgy 160 óra /160 óra**Kizárólag13.és 14.évfolyamonmegszervezettképzés/9-13.évfolyamonmegszervezettképzés

15.1.A tantárgytanításának célja

Az utazásszervezéselméletioktatásánakalapvető célja,hogyatanulók elsajátítsákaz utazásszervezéssajátosságait,legyenek tisztábanaz utazásszervezőésazutazásszervezésfogalmakkal, a ’touroperator’ megnevezésmagyarországisajátosságaival. Azegymásraépülő szakmai követelménymodulokbanelsajátítottak alkalmazásával–földrajzi ismeretekre,speciálisfoglalási rendszerekreésazinternet adtalehetőségekrealapozva –tudjanak belföldi,beutaztatási éskiutaztatási árulapot összeállítani,szálláshelyet ésmenetjegyet foglalni,kalkulálni,ismerjék azutasbiztosítások fajtáitéstudjanak utasbiztosítást kötni.Naprakészenismerjékaz utazásszervezésimunkábanaktuálisanfelhasználható eseményeket,kulturálisrendezvényeket,programokat,ill.azokfellelhetőségi helyeit.Sajátítsák el mind akülönféleárualapok, mindaz utazásicsomagrendszerezésénekmódjátésdokumentációit. Ismerjékmegaz utazásszervezésre ésértékesítésre vonatkozó jogszabályokatésazutazásiszerződések követelményeit.Ismerjék meg árualap kiajánláslehetőségeit,módozataitésszabályait.Munkájuk soránalkalmazzák aszálláshelyek,programok ésegyébturisztikai termékek foglalási rendszereit.Ismerjék aturisztikaiszolgáltatókkal kötendő szerződések típusait,formáit,felépítését éstartalmát.Legyenekképesek ilyenszerződések előkészítésére,adottesetbenmegkötésére.Tudjanak utazási dokumentumokat előállítani mindmanuálisan,mind számítógépen,továbbáajánlatkéréseket,megrendeléseket ésvisszaigazolásokatkészíteni,nyomtatványokat kitölteni és kezelni.

15.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Atantárgy azadott évfolyambalépésfeltételeiként megjelölt közismereti ésszakmai tartalmakra épül.

15.3.Témakörök és elemeik

15.3.1.Utaztatásiárualap előállítása80 óra / 80 óra*

-Az utazásszervezés fogalma, jogszabályi háttere-Tervezett utak típusai-Az utazásszervezés fajtái, jellemzői-Csoportosésegyéni utak jellemzői-Aturisztikai kereslet-kínálat vizsgálata,piackutatás-Kereslet,kínálatelemzéséneklehetőségei-Az utazásszervezéshumán erőforrásai-Utazásszervezés folyamata,feltételei,jellegzetességei-Az árualapfajtái, beszerzéséneklehetőségei,jellemzői(szállás,étkezés,

közlekedés,programok,utasbiztosítás,stb.)

- Az utazási csomagban szereplő szálláshelyek fajtái, kategóriái, szolgáltatásai a célcsoportok alapján

- Utazási iroda és a szálláshely közti szerződések lehetséges fajtái

- Szálláshelyek árképzésének lehetőségei, áralku

- Szállásfoglalási rendszerek

- Internetes szállásfoglalási lehetőségek

- Kiegészítő szállodai szolgáltatások igénybevétele

- Szerződések más szolgáltatókkal

- Légi, szárazföldi és vízi közlekedés fajtái

- Közlekedési fajtánként menetrendi tájékozódási lehetőségek

- Közlekedés fajtánként helyfoglalási lehetőségek és mód

- Utazási csomag összeállításának szempontjai

- Kiutaztatási árualap lehetséges összetevői

- Beutaztatási, belföldi árualap lehetséges összetevői

- Eladási ár képzése (pénzügyi jogszabályok ismerete)

- Az árualap nyilvántartási rendszere, dokumentumai

- Utaslista

- Kapcsolattartás szolgáltatókkal, idegenvezetőkkel, csoportkísérőkkel, stb.

- Idegenvezető alkalmazásának feltételei

- Forgatókönyv készítése

- Árualap kiajánlás, értékesítéssel való együttműködés

- Elszámolások

- Fizetési kötelezettségek

- Értékelés

15.3.2. Utaztatási árualap értékesítése 80 óra / 80 óra*

- Az utaztatási árualap összetevői

- Az utazásszervezői árualap értékesítésének lehetőségei

- Utazásszervezői árualap önálló (saját) hatáskörű értékesítési rendszerének jellemzői

- A viszonteladó fogalma, jogszabályi háttere

- A viszonteladói értékesítő rendszer jellemzői

- Utazásszervező–viszonteladó közötti szerződés tartalmi összetevői

- Utazási szerződés

- Fogyasztóvédelem kérdései

- Az értékesítési tevékenység nyilvántartása, dokumentumai

- A voucher szerepe, jelentősége

- Az értékesítés pénzforgalmi dokumentumainak kezelése, nyilvántartása

- Elszámolások

- Statisztikai (és egyéb) adatszolgáltatás

- Utazásszervező által alkalmazott kiajánlási módszerek

- Viszonteladó által alkalmazott kiajánlási módszerek

16. Utaztatási szolgáltatások értékesítése gyakorlat tantárgy 304 óra / 304 óra*

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

16.1. A tantárgy tanításának célja

Az utaztatási szolgáltatások érékesítése gyakorlat gyakorlati oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék és gyakorolják az értékesítési tevékenység fajtáit, és elsajátítsák az értékesítési területek sajátosságait. A gyakorlati foglalkozásokon legyen lehetőség az utazásszervezés tárgy keretében tanultak gyakorlására konkrét szituációs feladatok alapján. Értsék és alkalmazzák mind az utazásszervező saját árualapjának értékesítési, mind a viszonteladás értékesítési feladatait, munkaköreit. Értelmezzék a viszonteladói lehetőségeket, legyenek tisztában a vonatkozó jogszabályokkal. Saját árualap értékesítéséhez legyenek képesek kalkulációt készíteni, valamint az elszámolásokhoz kapcsolódó gazdasági műveleteket elvégezni. Ismerjék az utazási iroda és a turisztikai szolgáltató iroda közti különbséget és ezek legfontosabb üzletágait. Ismerkedjenek meg a lehetséges utaztatási szolgáltatások értékesítési követelményeivel (szálláshely, étkezés, közlekedés, utasbiztosítás, útikönyvek, térképek, stb.). Ismerjék meg a turisztikai szoftvereket. Sajátítsák el a megrendelések és a visszaigazolások tartalmi követelményeit, és a gyakorlatban alkalmazzák ezek dokumentációit.

16.2. Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül

A közismereti és szakmai tantárgyak egymásra épülésének meghatározására a kerettantervi fejlesztések későbbi időszakában kerül sor.

16.3. Témakörök és elemeik

16.3.1. Az értékesítés folyamata, dokumentációi 152 óra / 152 óra*

- Az értékesítési tevékenység területei

- Turisztikai nyilvántartási rendszerek

- Szálláshely, menetjegy, utasbiztosítás, étkezés, garantált- és fakultatív programok, pénzváltás, autóbérlés és egyéb utazási irodai kiegészítő szolgáltatások értékesítési folyamata

- Turisztikai szolgáltató irodák értékesítési lehetőségei (rendezvény jegyek, turisztikai kártyák, stb.)

- Az értékesítés üzemszervezési és kereskedelmi logisztikája

- Utazásszervező árualapjának (saját hálózatban történő) értékesítési dokumentumai

- A viszonteladói árualap beszerzésének, értékesítésének, nyilvántartásának módjai, dokumentumai

- For fait árualap jellemzői, értékesítése

- Az értékesítési, pénzforgalmi dokumentumok kezelése

- Számlázási ismeretek

- Turisztikai szoftverek kezelése

- Megrendelések, visszaigazolások kezelése, bizonylatok kiállítása

- Szituációs feladatok megoldása

16.3.2. Gazdasági számítások 152 óra / 152 óra*

- Gazdasági számítások jogszabályi alapjai

- Gazdasági számítások matematikai alapjai

- Az utas javára vásárolt szolgáltatások értéke

- Elő- és utókalkuláció készítése

- Jutalék, nettó - bruttó összegek fogalma, számításának módja

- A turizmusban különböző területein használatos ÁFA ismerete

- Hatékonysági mutatók

- Gazdasági elemzések

- Esettanulmányok