11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

1.Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy  18 óra /18 óra*

* 9-13.évfolyamonmegszervezett képzés/13.és14.évfolyamonmegszervezett képzés

1.1.A tantárgytanításának célja

Atanulóáltalános felkészítése azegészségetnemveszélyeztetőés biztonságos munkavégzésre,abiztonságosmunkavállalói magatartáshozszükségeskompetenciák elsajátíttatása.Nincsenelőtanulmányi követelmény.

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak-

1.3.Témakörök

1.3.1. Munkavédelmialapismeretek4 óra/ 4 óra

Amunkahelyi egészségés biztonságjelentőségeTörténeti áttekintés.Aszervezett munkavégzésrevonatkozómunkabiztonsági ésmunkaegészségügyi követelmények,továbbáennek megvalósításáraszolgáló törvénykezési,szervezési,intézményi előírások jelentősége.Azegészséget nemveszélyeztető ésbiztonságosmunkavégzés

személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.

Amunkakörnyezetésa munkavégzéshatása a munkátvégzőember

egészségére és testi épségéreA munkavállalók egészségét ésbiztonságát veszélyeztető kockázatok, amunkakörülmények hatásai,amunkavégzésbőleredőmegterhelések,munkakörnyezet kóroki tényezők.

Amegelőzés fontosságaés lehetőségeiAmunkavállalók egészségének,munkavégző képességének megóvásaésamunkakörülmények humanizálásaérdekébenszükséges előírásokjelentőségeamunkabalesetek ésafoglalkozással összefüggő megbetegedésekmegelőzésénekérdekében.Aműszakimegelőzés, zárttechnológia,abiztonsági berendezések,egyéni védőeszközök ésszervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.

Munkavédelem,mint komplex fogalom(munkabiztonság-munkaegészségügy)Veszélyes és ártalmas termelésitényezőkA munkavédelem fogalomrendszere, forrásokA munkavédelemről szóló 1993. évi XCIIItörvény fogalommeghatározásai.

1.3.2. Munkahelyek kialakítása4 óra/4 óra

Munkahelyek kialakításának általánosszabályaiAlétesítésáltalánoskövetelményei,ahatásosvédelemmódjai,prioritások.Szociálislétesítmények

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége.

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.

Anyagmozgatás

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése

Raktározás

Áruk fajtái, raktározás típusai

Munkahelyi rend és hulladékkezelés

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei.

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/2 óra

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra/2 óra

Munkaeszközök halmazai

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.

Munkaeszközök dokumentációi

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás.

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények.16

Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények.

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra/2 óra

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz)

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen.

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra/4 óra

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok.

Balesetek és foglalkozási megbetegedések.

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze.

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.