2 évfolyamos gimnázium

2 évfolyamos gimnáziumba való beiratkozást feltétele a 8 osztály megléte. A két év alatt a 9.-10.-11.-12. évfolyam kötelező követelményrendszerében foglaltakat oktatjuk. A tanulmányaikat gimnáziumban, szakközépiskolában megszakítottak iskolánkban a megfelelő évfolyamon folytathatják tanulmányaikat.

Az esti munkarend szerinti képzés óraszámai lényegében a nappalis óraszámok felével egyeznek meg, az érettségi követelményei viszont teljesen azonosak. Ezért a képzés során fokozottan szükséges támaszkodni a tanulók önálló, otthoni tanulására, a tanult ismeretek otthoni begyakorlására. A konkrét feladatok meghatározásánál minden szaktanár, kollégáival egyeztetve, törekszik a tanulók egyenletes terhelésére.

Diákjaink elsősorban olyan nem tanköteles korú felnőttek és fiatal felnőttek közül kerülnek ki, akiknek személyes körülményeik vagy szociális helyzetük miatt tanköteles korukban nem sikerült érettségi bizonyítványt szerezniük.

Az esélyegyenlőség biztosítása iskolánk alapeszméje, amely tanterveinken át alkalmazott módszereinkig terjed. Az esélyegyenlőség biztosítása jelenthet csak kellő alapot ahhoz, hogy oktatásunk eredményes legyen.

Cél:

Az, hogy elébresszük tanulóinkban az önálló értékrend kialakításának igényét.
A tantárgyi és a tantárgyak közötti tartalmak, azok átadása az ismeretek tág lehetőséget kínálnak a felnőttek személyiségbeli alapjainak stabilizálásához, vagy változtatásához. Feladatunk, hogy teret, mintát és módszert adjunk az önálló vélemények, érvelések kifejtésének, ütköztetésének, gazdasági, társadalmi jelenségeinek megértését.

Fontos, hogy a véleményekben tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a vélemény megformáltsága minél magasabb színvonalú legyen.
Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek az önálló ismeretszerzés igényével és eszközeivel, alakuljon ki vágyuk a magasabb műveltség megszerzésére. A kommunikációs és a tanulási képességek, az élethosszig tartó tanulás igényeinek kifejlődése érdekében kell cselekednünk.

Feladatunk a tanulás tanítása! Ez a felnőttoktatásban a tanulástechnikák fejlesztése a felnőttképzés sikerének alapja. Tantárgyanként és általában is fejleszteni kell az információk, ismeretek forrásaihoz való hozzájutás, az információk, ismeretek feldolgozása, rögzítés (jegyzet, vázlatkészítés) elemzés, összegzés, lényegkiemelés alkalmazásához szükséges készségeket.

A tagozat jellegétől és évfolyamtól függően hangsúlyos szerepet kap a tanulás-tanítási folyamatában a tanulásirányítás; az önálló ismeretszerzésre, felkészülésre, a folyamatosan mélyebb és átfogóbb egyéni feladatok elvégzésére való képesség kialakítása. A személyre szabott tanulási stratégiák kidolgozását, ami nem csak osztályfőnöki feladat, hanem az osztályt tanító minden pedagógus feladata.

Érettségi vizsga:

A tavaszi vizsgaidőszakban szervezünk középszintű érettségi vizsgát a kötelező tantárgyakból (idegen nyelv: angol).
A választható tantárgyak: biológia, informatika, földrajz

Jelentkezési lap